Адвокатський запит. Терміни, зміст, зауваження

До професійних прав адвоката належить, зокрема, право адвоката звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб), згідно з нормами статті 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Адвокатський запит — письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Звертаю увагу, що в цій же статті зазначається, що адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства. Адже, саме цими обмеженнями, нажаль, нехтують деякі представники закону у своїх запитах, так як і особи, які представляють органи виконавчої влади у своїх відповідях на запити.

Зміст адвокатського запиту повинен бути чітким, конкретним та зрозумілим, при можливості нормативно обґрунтованим.

Як вже вказувалось вище, до адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Згідно з частиною 2 статті 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ордер – письмовий документ, що у випадках, встановлених цим Законом та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера.

Також, відповідно до норм пункту 2 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року № 36 (далі — Положення № 36) ордер на надання правової допомоги — письмовий документ, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги у випадках і порядку, встановлених Законом України від 05 липня 2012 р. № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими законами України.

Зазначаю, що ордер містить певні реквізити, зокрема, відповідно до пункту 15.4 Положення № 36 назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності, відповідно до статті 19 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Отже, в даному ордері необхідно чітко зазначати в якому саме органі, установі або підприємстві адвокат має право представляти інтереси клієнта. В будь-якому іншому випадку, наприклад якщо зазначено, що представляти інтереси адвокат має право у «всіх органах влади», такий ордер вважатиметься оформленим неналежним чином.

Звертаю увагу, що неналежне засвідчення необхідних копій документів, які додаються до адвокатського запиту, ненадання такого документу, або некоректне їх заповнення є грубим порушенням вимог законодавства.

Адвокат має право використовувати надане йому Законом право на звернення з адвокатським запитом до відповідних суб’єктів, виключно про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Щодо термінів в наданні відповіді на адвокатський запит, то у відповідності до положень статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Отже, відповідь на адвокатський запит необхідно надавати не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання, а в разі потреби в опрацюванні великого масиву інформації до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження.

Щиро Ваш, адвокат Кучерявий О.П.